Rozdział I

Postanowienia ogólne

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

                Stowarzyszenie rekreacyjno-sportowe KLUB 42,2 zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, a także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej: Klub 42,2

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lębork.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

1.Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Klub 42,2 z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 8

Celem stowarzyszenia jest działalność prowadzona w sferze zadań publicznych obejmująca następujące zadania:

1.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2.     Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

3.     Naukę, edukację, oświatę i wychowanie w szczególności dotyczące kultury fizycznej.

4.     Działalność charytatywną.

5.     Przeciwdziałania uzależnieniom.

6.     Reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju.

7.     Prowadzenie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

8.     Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dzieci, młodzieży, dorosłych i podnoszeniu sprawności fizycznej.

9.     Inicjowanie i rozwijanie masowych imprez sportowych, głównie biegowych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     Szkolenie dorosłych, młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej.

2.     Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu.

3.     Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej.

4.     Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

5.     Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Stowarzyszeniu dyscyplin sportowych.

6.     Gromadzenie środków materiałowych i gospodarowania nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.

7.     Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych.

8.     Prowadzenie działalności informacyjnej.

9.     Podejmowanie innych niewymienionych w pkt. 1-8 czynności zgodnie z przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

§ 12

1.     Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.

2.     Stowarzyszanie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności Stowarzyszenia.

3.     Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszeniaich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych,

2)członków wspierających,

3)członków honorowych.

§ 14

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15

1.Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, oraz cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

2.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że nie mogą być członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

3.Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty odmowy złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16

 Członek zwyczajny ma prawo:

1.     wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z ograniczeniami wynikającymi z § 15 ust. 2 niniejszego statutu,

2.      uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3.      zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4.      korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5.      brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

§ 17

 Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1.     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2.      regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3.      czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4.      dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 18

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc oraz opłacenie składki członkowskiej i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 19

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

4.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 20

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich za okres 3 miesięcy,

d)wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

 2.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie lub pocztą e-mail. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

1.Władzami Stowarzyszenia są:        

a)     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

b)     Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

c)     Komisja Rewizyjna.

2.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 24 ust. 9. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.

3.Kadencja władz trwa 4 lata.

4.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowaniaczłonków Stowarzyszenia.Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 22

1.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 23

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków

§ 24

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.Walne Zebranie Członków zwoływane jest, jako:

a)Zwyczajne,

b)Nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

5.Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

6.Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)Z własnej inicjatywy,

b)Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,

8.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9.Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 50% liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

10.W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 dni po terminie pierwszym.

13.Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach:

a)zmian w statucie – wymagana większość 2/3 oddanych głosów przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania (§ 41 pkt. 1),

b)rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia – wymagana większość 2/3 oddanych głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania (§ 41 pkt. 2).

11.W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

12.  Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed datą jego odbycia w możliwie dostępny sposób: poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia lub poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

13. Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione i zatwierdzone w porządku obrad, chyba, że większość członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu wyrazi zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

14. Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, a protokołuje je Sekretarz Walnego Zebrania. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 25

1.Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.     ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2.      uchwalenie statutu i jego zmian,

3.     wyboru Prezesa spośród osób zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

4.     wyboru pozostałych członków Zarządu spośród osób rekomendowanych przez nowo wybranego Prezesa lub zgłoszonych przez członków                           Stowarzyszenia

5.     wyboru Komisji Rewizyjnej,

6.     udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

7.      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

8.      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

9.      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10.    nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

11.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

12.    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz.

13.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.: zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Stowarzyszenia            oraz w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

2.W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia

1.Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa wybieranych przez Walne Zebranie. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Zarząd wybierany jest w dwóch etapach:

1. Etap pierwszy: wybory Prezesa Zarządu,

2. Etap drugi: wybory pozostałych członków Zarządu (2 – 4 osoby w zależności od uchwały Walnego Zebrania).

4.Zarząd oprócz Prezesa, ze swojego składu wybiera na pierwszym posiedzeniu maksymalnie w ciągu 3 dni od wyborów: Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

5.Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2)uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6)podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7)zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

8)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9)rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11)uchwalanie wysokości składek członkowskich, a w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

12)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

13)pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,

14)obowiązek powiadamiania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie i miejscu posiedzeń Zarządu,

15)zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,

16)podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach,

§ 28

1.Członek Zarządu może być zawieszony w swoich czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

3.Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały o zawieszeniu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

§ 29

Komisja Rewizyjna:

1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

3)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 32

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym..

3.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 33

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

§ 34

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufani

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2 uprawnionych do głosowania.

3.Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały o zawieszeniu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.e członków Stowarzyszenia.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 36

Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody na podstawie uchwał Stowarzyszenia

§ 37

1.W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a)upomnienia,

b)nagany,

c)zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d)skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

2.Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział VI

Majątek, fundusze i gospodarka finansowa

§ 38

1.Na majątek Stowarzyszenia składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1)składki członkowskie, w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia

2)darowizny i zapisy,

3)dotacje,

4)dochody z majątku,

5) wpływy z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej,

6)inne wpływy.

3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 39

Zabrania się:

1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4.Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 40

1.W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu wraz z drugim członkiem Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3.Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie może również wskazać fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

5.Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

 

6.Projekt zmian Statutu Stowarzyszenia może być zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia lub grupę pięciu członków Stowarzyszenia uprawnionychdo głosowania. Projekt powinien być dostępny w możliwie dostępny sposób lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

7.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.