Uchwała nr 2/2018

z dnia 25 maja 2018 r.

 

o przekazywaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. U. E. L z 2016 r. nr 119/1), dalej „RODO”, oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej: „Ustawa”, uchwala się, iż:

§ 1

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Klub 42,2,
REGON: 365951592, NIP: 8411719659, dalej: „Stowarzyszenie”.

 

§ 2

Dane osobowe przetwarzane będą wcelu:

  1. realizacji statutu Stowarzyszenia oraz innych bieżących zamierzeń i przedsięwzięć;
  2. pozyskiwania funduszy, subwencji i dofinansowań na rzecz Stowarzyszenia;
  3. informowania o indywidualnej działalności i osiągnięciach członków Stowarzyszenia przewidzianych statutem i działaniem Stowarzyszenia;
  4. przekazywania informacji o proponowanych zmianach w statucie lub wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia, w tym m.in. o zmianie nazwy, adresu lub siedziby, informacji związanych z działalnością i funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

 

§ 3

Dane osobowe będą przechowywane przezokres:

  1. do dnia wycofania się z uczestnictwa w członkostwie Stowarzyszenia;
  2. niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących wobecczłonka Stowarzyszenia;
  3. wypełnienia obowiązku Administratora wynikającego z obowiązujących przepisów;
  4. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie.

 

§ 4

Każdy członek Stowarzyszenia posiada prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, przed jejcofnięciem;

 

  1. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego właściwego organu nadzorczego), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy.

 

§ 4

Przyjmuje się, iż każdy członek Stowarzyszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odmowy niniejszego uprawnienia, niezwłocznie, każdy we własnym imieniu przy dochowaniu formy pisemnej, składa oświadczenie o niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie.